دریافت اطلاعات اولیّه
تماس با دفترمرکزی و دریافت مشاوره
مشاهده یک واحد نمونه
 
امضاء قرارداد فرانچایز
شروع مرحله مکان یابی
استخدام کارکنان
برگزاری دوره آموزشی
امضاء قرارداد محل فروش
ساخت واحد فروش
نصب تجهیزات
مراسم افتتاحیه
تأمین موّاد اولیه واحد فروش
پشتیبانی با محصولات جدید
سود آوری دراز مدّت
دیاگرام مراحل دریافت فرانچایز پیتزا مَسترز
برای اطلاعات تکمیلی با ما تماس بگیرید
مذاکره در مورد صدور مجوز پیتزا مَسترز
آماده سازی محّل فروش